Katalog informacij javnega značaja

Natisni

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in naslov organa, ki je sprejel ta katalog:

VARSTVENO DELOVNI CENTER
VRHNIKA – IDRIJA
(krajše: VDC VI)
Rožna ulica 16

5280 Idrija

Odgovorna uradna oseba:

Maja Velikajne, univ. dipl. prav., direktorica

Datum prve objave kataloga:

07. 02. 2006

Datum zadnje spremembe:

januar 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.vdc-vi.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika, dostopna na sedežu VDC VI,  Rožna ulica 16, 5280 Idrija.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Sedež zavoda:

Rožna ulica 16, 5280 Idrija

Telefon:

Telefaks:

05 / 37 – 43 – 862 (direktorica)
05 / 37 – 43 – 861 (računovodstvo)
05 / 37 – 43 – 860 (tajništvo)

05 / 37 – 43 - 870

Spletna stran:

http://www.vdc-vi.si

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Davčna številka:

29071879 (nismo davčni zavezanci)

Matična številka:

2025949000

Transakcijski račun:

 0110-0600-0010-790 BIC koda BSLJSI2X. Smo javni zavod in lahko sprejemamo le E_račune

Podatki o ustanovitvi:

VDC VI je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom z dne 31. 08. 2004, št. 570-18/2004-1.

2.a Podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja organa:

VDC VI  nudi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. To je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki uporabnikom v skladu z  njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela.

V okviru programov:

- kooperacija,

- lasten program: izdelovanje voščilnic za različne priložnosti, izdelki iz svile, gline in tekstilni program,

- prostočasne dejavnosti: kuharski krožek, ustvarjalne delavnice, likovne delavnice, ročni nogomet, glasbene delavnice, čajanka, knjižnica in čitalnica,

- športni program: telovadba, ples, igre SOS, ogled tekem,     

     fitnes, balinanje, namizni tenis, pohodništvo, jahanje,

- kulturni program: razstave in prireditve,

- izobraževalni program: logopedske vaje, angleščina, bralna značka, splošna razgledanost, ohranjevanje pismenosti,

- nadstandardni program: zimovanje, letovanje, zdravstvena rehabilitacija, izleti.

Trenutno je vključenih v dnevno varstvo 75 in v institucionalnem varstvu 11 uporabnikov.

Informacije o čakalni vrsti so dosegljive na številki 05/37-43-860.

Trenutna vključitev ni možna.

Organi zavoda:

- SVET ZAVODA VDC VI
- DIREKTORICA VDC VI
- STROKOVNI SVET ZAVODA VDC VI
- SVET STARŠEV

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

VDC VRHNIKA (dnevno varstvo)
Pot na Košace 2, 1360 Vrhnika
tel.: 01/ 750 – 41 – 36
fax: 01/ 750 – 41 – 36

Vodja enote je ga. Anja Šajn.
e-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

BIVALNA ENOTA VRHNIKA (institucionalno varstvo)

Lošca 2, 1360 Vrhnika

tel.: 01 / 750 – 57 – 81
Vodja enote je g. Marko Kušar.
e-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VDC IDRIJA (dnevno varstvo)
Rožna ulica 16, 5280 Idrija

tel.: 05 / 37 – 43 – 860
fax: 05 / 37 – 43 – 870

Vodja enote je g. Primož Zaletelj.
e-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Maja Velikajne, direktorica

tel.: 05 / 37 – 43 – 862

mobi: 031 318 757

e-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa ter notranjih aktov

Državni predpisi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zakon o zavodih,

- Zakon o socialnem varstvu,

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

- Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic,

- Zakon o delovnih razmerjih,

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,

- Zakon o javnih naročilih,

- Zakon o izvrševanju proračuna RS,

- Zakon o požarni varnosti,

- Zakon o varovanju zdravja in varstva pri delu,

- Zakon o uravnotežanju javnih financ,

- Zakon o korupciji in preprečevanju korupcije,

- Kolektivna pogodba za področje zdravstva in socialnega varstva,

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,

- Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev,

- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,

- Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva,

- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive,

- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva,

- Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva,

- Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva,

- Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva.

Večina navedenih aktov je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:

 
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Vsi akti so dostopni na spletni strani Državnega zbora

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

in spletni strani Uradnega lista:

http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2

Predpisi lokalnih skupnosti:

Proračuni občin, ki jih pokrivamo - v primerih sofinanciranja javnih del, športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, itd.

Predpisi EU:

http://europa.eu/index_sl.htm

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

VDC VI ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov so dostopni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006– 2010.

- Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 (v pripravi).

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

- Predlagani strateški in programski dokumenti so objavljeni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/

2.f Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

Seznam :

  • Postopek za sprejem v dnevno varstvo.
  • Postopek za premestitev.
  • Postopek za odpust iz zavoda.

Več o navedenih postopkih v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam:

  • Zbirka osebnih podatkov o uporabnih storitev.
  • Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih delavcih.
  • Zbirka osebnih podatkov o plačah zaposlenih.

Seznami javnih evidenc so na voljo na upravi zavoda.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam:

- evidenca o čakalni listi za sprejem v dnevno varstvo,
- evidenca podatkov o dokumentaciji zavoda ( pomembni dokumenti, notranji akti).

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Seznam informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih:

- poročilo o oddaji javnih naročil male vrednosti.

Informacije o letnih poročilih:

poslovno in finančno poročilo.

Informacije o sejnem gradivu sveta zavoda.

Notranji akti:

- Akt o ustanovitvi,

- Statut VDC VI,

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VDC VI z opisi del in nalog,

- Hišni red VDC VI,

- Požarni red in ocena požarne ogroženosti,

- Izjava o varnosti z oceno tveganja,

- Poslovnik za delo sveta VDC VI,

- Pravilnik o računovodstvu VDC VI,

- Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov,

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,

- Pravilnik o kriterijih in načinu nagrajevanja uporabnikov storitev varstveno delovnega centra  VDC VI,

- Pravilnik priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v VDC VI,

- Pravilnik o evidentiranju, razporejanju in izrabi delovnega časa,

- Pravilnik o svetu uporabnikov in njihovih zakonitih zastopnikov v VDC VI,

- Interni pravilnik za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.


 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

 

Zahtevo lahko vložite osebno, v tajništvu VDC VI - pisno ali ustno na zapisnik, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je VDC VI dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje.

3. Po elektronski poti: Najpomembnejše informacije o zavodu se nahajajo na spletni strani  www.vdc-vi.si.

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Stroški se zaračunajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam:

  • Prosta delovna mesta,
  • možnost vključitve uporabnika v zavod,
  • čakalna lista,
  • javna naročila male vrednosti.